İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Kocaeli Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Hakkımızda

Türkiye, topografik, tektonik, sismik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla yüzleşen, su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ve deprem gibi afetlerle mücadele etmek zorunluluğu bulunan bir ülke konumundadır.  İnsan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada yer alan ülkemiz, ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir depremle karşılaşmaktadır. Bu tablonun doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar afet yönetiminin ve koordinasyonunun özenle ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

1

Ülkemizde doğal afetlere ilişkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi sonrası geliştirilmeye başlanmış; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile konuyla ilgili yasal boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm imkanlarının afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını ve afetzede vatandaşlara en etkin ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile devam etmiştir.

Türkiye’de afet yönetiminde ve koordinasyonunda bireysel ve kurumsal zihniyet dönüşümleri 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile birlikte başlamıştır. Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur. Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı, afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanmasını zaruri kılmıştır.


Bu doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı Kanunla Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.


Bu yeni yapılanmayla afetler öncesinde zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarının, afetler sırasında müdahale faaliyetlerinin, afetler sonrasında da iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanmasına yönelik olarak planlama yapan, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan ve kurumlar arası koordine görevini ifa eden, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.


Bu çerçevede müdahale sonrasını yönetmeye uyarlı ‘‘Kriz Yönetimi’’nden, afetler öncesinde hazırlık faaliyetlerini de içeren yeni bir afet yönetim modeli olarak öncelik ‘‘Risk Yönetimi’’ne verilmiştir. “Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak adlandırılan bu model, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.

2

AFAD Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda dizayn edilen afet yönetimi, illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kapasite kullanımı ve afet planlama çalışmaları kapsamında Sakarya AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ile ilintili olarak faaliyetlerini sürdürmekte,

Afet öncesinde;   1- Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü ile

                               2- Eğitim Şube Müdürlüğü,

Afet sırasında;     3- Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Şube Müdürlüğü,

Afet sonrasında; 4- İyileştirme Şube Müdürlüğü sorumluluğunda işler yürütülmektedir.

                              5- Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü ise, bu 4 Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerini idari ve mali anlamda destekleyen birim olarak görev üslenmektedir.

 

  1. Yerel seviyeli afet ve acil durum yönetimi,
  2. Mühendislik Faaliyetleri,
  3. Arama Kurtarma Faaliyetleri,
  4. Kuruluşlar arası koordinasyon şeklinde 4 ana faaliyet alanı bulunan AFAD İl Müdürlüğümüz, Kartepe İlçesi Sapanca Yolu üzerinde YİKOB’a tahsisli binada hizmetlerini ifa etmektedir.