İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
KOCAELİ
Kocaeli Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Artan Konutlar İhale İlanları 03 Mayıs 2018

 

 İLAN

KOCAELİ VALİLİĞİ

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlimizde mülkiyeti maliye hazinesine ait, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na tahsisli, mülkiyeti afeti müteakip kazanılan ve çeşitli sebeplerle arta kalan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 31. Maddesi ve 13.10.1985 tarih ve 18897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Afetler Sebebiyle Edinilen Bina, Arsa ev Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in” 6. maddesinin (d) bendi gereğince, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

 Taşınmaz Bilgileri

 

 1. Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Ataevler Mah. Sapanca Yolu Cad. No:90 Kartepe/Kocaeli) Toplantı Salonunda belirtilen tarih ve saatte sıra numaralarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.
 2. Taşınmazlar tek tek sıra numarasına göre açık artırma suretiyle ihale yolu ile satılacaktır. Satışların aynı gün içerisinde bitmemesi durumunda sonraki iş gününde ihale kaldığı yerden devam edecektir.
 3. Satışlar Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 9. maddesine göre gerçek ve tüzel kişilere yapılacaktır.
 4. İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
 1. İhalelerin başlangıç saatine kadar Kocaeli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak geçici teminatın makbuzu (İhalesine girilecek konutun ilçe, mahalle, ada/parsel, blok ve bağımsız bölüm numarası bilgileri belirtilmeli) veya banka teminat mektubu (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit için olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir),
 2. İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T. C. kimlik numarasını belirtir),
 3. Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
 4. Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belge,
 5. Özel hukuk tüzel kişileri yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2018 yılı içerisinde alınmış oda sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve noter tasdikli vekâletname,
 6. Kamu tüzel kişileri ise vergi kimlik numaraları ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyle birlikte İhale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 1. Posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 2. Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.
 3. Satışı yapılan gayrimenkulün teslimi ve ödeme işlemlerinde, Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa Ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 9. maddesi hükümleri uygulanacaktır.
 4. Satışa ilişkin her türlü vergi, resim ve harç alıcısına aittir.
 5. İstekliler ihaleye katılabilmek için söz konusu konutu gördüğünü, incelediğini ve konutu satın almasında yapı tekniği açısından bir sakınca olmadığını kabul etmiş sayılır.
 6. Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ücretsiz temin edilebilir.
 7. İhale bilgileri https://kocaeli.afad.gov.tr internet sitesinden öğrenilebilir. Tel:0262 321 10 29
 8. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                                                                                                                    

KOCAELİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                                                                                  İLAN OLUNUR.

 

1. Nolu Daire: Derince Sopalıçiftliği 4753_1 4. blok 1.daire

2. Nolu Daire: İzmit Gündoğdu 481_1 9.blok 10.daire

3. Nolu Daire: İzmit Gündoğdu 495_1 A12 blok 3.daire

4. Nolu Daire: İzmit Gündoğdu 536_1 A2 blok 4.daire

5. Nolu Daire: İzmit Gündoğdu 552_1 E7 blok 2.daire

6. Nolu Daire: Kartepe Sarımeşe 381_1 1.blok 1.daire

7. Nolu Daire: Başiskele Yuvacık 307_1 1.blok 1.daire

8. Nolu Daire: Başiskele Yuvacık 335_1 3.blok 10.daire

9. Nolu Daire: Başiskele Yeniköy 326_1 P10 blok 2.daire

10. Nolu Daire: Başiskele Yeniköy 333_1 P6 blok 4.daire

11. Nolu Daire: Başiskele Yeniköy 417_1 P8 blok 2.daire

12. Nolu Daire: Başiskele Yeniköy 420_1 P2 blok 2.daire

13. Nolu Daire: Körfez Hereke 189_1 F3 blok 2.daire

14. Nolu Daire: Körfez Hereke 187_1 A2 blok 6.daire

15. Nolu Daire: Körfez Hereke 193_1 E2 blok 9.daire

16. Nolu Daire: Körfez Hereke 190_1 E3 blok 6.daire

17. Nolu Daire: Körfez Hereke 184_1 F1 blok 2.daire

18. Nolu Daire: Körfez Yarımca 1543_1 6.blok 12.daire

19. Nolu Daire: Körfez Yarımca 1543_1 6.blok 5.daire

20. Nolu Daire: Gölcük Saraylı 308_1 E2 blok 10.daire

21. Nolu Daire: Gölcük Saraylı 275_1 E14 blok 10.daire

22. Nolu Daire: Gölcük Örcün 566_1 19.blok 1.daire

23. Nolu Daire: Gölcük Örcün 570_1 7.blok 2.daire